กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประชาสัมพันธ์ / การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (3)
« กระทู้ล่าสุด โดย chairat.moph เมื่อ มิถุนายน 23, 2019, 10:08:31 PM »
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยยาบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการ้องเรียนฯ 6. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
2
ประชาสัมพันธ์ / การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (2)
« กระทู้ล่าสุด โดย chairat.moph เมื่อ มิถุนายน 23, 2019, 09:55:59 PM »
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยยาบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการ้องเรียนฯ 6. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
3
ประชาสัมพันธ์ / การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(1)
« กระทู้ล่าสุด โดย chairat.moph เมื่อ มิถุนายน 23, 2019, 09:43:58 PM »
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยยาบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการ้องเรียนฯ 6. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
4
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนพฤษภาคม 2562
5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนเมษายน 2562
6
การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม 2562
7
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
8
โครงการ/กิจกรรม พชอ. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ภาพการประชุม
9
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน  และการรายงานผลการติดตาม
10
รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน้า: [1] 2 3 ... 10