แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chairat.moph

หน้า: [1] 2 3
1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยยาบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการ้องเรียนฯ 6. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยยาบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการ้องเรียนฯ 6. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยยาบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการ้องเรียนฯ 6. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

4
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนพฤษภาคม 2562

5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนเมษายน 2562

6
การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม 2562

7
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

8
โครงการ/กิจกรรม พชอ. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ภาพการประชุม

9
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน  และการรายงานผลการติดตาม

10
รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

11
รายงานการประชุม มาตรการป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนรูปแบบต่างๆ

12
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

13
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

14
มาตรการการป้องกันการรับสินบน

15
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

หน้า: [1] 2 3